วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ธอส.พร้อมปล่อยกู้สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำคงที่ 3% ต่อปี นาน 5 ปีแรก

เริ่มแล้ว !!! ธอส.พร้อมปล่อยกู้สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำคงที่ 3% ต่อปี นาน 5 ปีแรก
สำหรับลูกค้าเดิม – ลูกค้าใหม่ ภายใต้ “โครงการบ้าน ธอส. – ธปท.เพื่อผู้ประสบอุทกภัย”
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เตรียมวงเงิน 9,000 ล้านบาท จัดทำสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ “โครงการบ้าน ธอส. – ธปท. เพื่อผู้ประสบอุทกภัย” สำหรับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ไถ่ถอน ชำระหนี้ที่อยู่อาศัย ซื้ออุปกรณ์ฯ และลดดอกเบี้ย วงเงินให้กู้ต่อรายไม่เกิน 3 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี นาน 5 ปีแรก หลังจากนั้นกรณีลูกค้าสวัสดิการคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR – 1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไปคิดอัตราดอกเบี้ย เท่ากับ MRR – 0.50% ต่อปี ทั้งนี้กรณีกู้ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย / ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR ผู้สนใจสามารถยื่นคำ ขอกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2556
นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า จากนโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดสรร วงเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลน จำนวน 6,000 ล้านบาท รวมกับวงเงินสมทบจาก ธอส.อีกจำนวน 3,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงิน 9,000 ล้านบาท สำหรับนำมาปล่อยสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำภายใต้ “โครงการบ้าน ธอส. – ธปท. เพื่อผู้ประสบอุทกภัย” อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี นาน 5 ปีแรก หลังจากนั้นกรณีลูกค้าสวัสดิการ คิดอัตราดอกเบี้ย เท่ากับ MRR -1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไปคิดอัตราดอกเบี้ย เท่ากับ MRR -0.50% ต่อปี กรณีกู้ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย / ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกคิดอัตราดอกเบี้ย เท่ากับ MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ 7.25% ต่อปี)
“เงื่อนไขและหลักเกณฑ์โครงการดังกล่าวฯ สำหรับลูกค้าเดิมของ ธอส.และลูกค้าใหม่ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2554 และอยู่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรือผู้มีภูมิลำเนา ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน สถานที่ประกอบอาชีพ หรือสถานประกอบธุรกิจอยู่ในเขตพื้นที่อุทกภัย ต้องการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่ 3% ต่อปี นาน 5 ปีแรก โดยธนาคารให้กู้เพื่อซื้อ กู้เพื่อต่อเติม – ซ่อมแซมอาคารเดิมที่ได้รับความเสียหาย กู้เพื่อปลูกสร้างทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับความเสียหาย กู้เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ให้กู้เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ให้กู้เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ และให้กู้เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในบัญชีเงินกู้ที่มีอยู่กับ ธอส.วงเงินให้กู้ต่อรายไม่เกิน 3 ล้านบาท กู้ได้สูงสุด 100% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขายแล้วแต่ราคาใด ต่ำกว่า ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 30 ปี ทั้งนี้เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2554” นายวรวิทย์ฯ กล่าว
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร 0 – 2645 – 9000

ที่มา :  www.ghbank.co.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น